Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Step IT Academy.  se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 10819126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městský soudu v Praze, oddíl C, vložka 348989  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího. Webové rozhraní (dále jen “webové rozhraní”) je prodávajícím provozováno na webové stránce umístěné na internetové adrese www.itstep.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Veškerá prezentace služeb (dále jen kurz) umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto kurzu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2 Webové rozhraní obsahuje informace o kurzech, a to včetně uvedení cen jednotlivých kurzů. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Pro objednání kurzu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:2.3.1 objednávaném kurzu. Objednávaný kurz „objedná“ kupující přes formulář webového rozhraní,2.3.2 způsobu úhrady kupní ceny kurzu, údaje o způsobu uplatnění objednávaného kurzu (dále společně jen jako „objednávka“).
2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou  v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství kurzů, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cenu kurzu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5196329002/5500, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);- prostřednictvím  bezhotovostně platební kartou VISA nebo MasterCard na https://praha.itstep.org/;- bezhotovostně prostřednictvím služby ePlatba poskytovanou společností GoPay, s.r.o na https://praha.itstep.org/. Po odeslání objednávky má kupující možnost uhradit cenu objednávky - prostřednictvým služby ePlatba, která kupujícího přesměruje na internetové bankovnictvní jeho banky. Kupující (plátce) prostřednictvím internetového bankovnictví odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay, s.r.o; 
3.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu kurzu předem.
3.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu kurzu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodaním kurzu nebo nastoupením na kurz kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.5 Případné slevy z ceny kurzu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny kurzu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.7 Platby uskutečněné ePlatbou jsou prováděny na účet zpracovatele plateb společnosti GoPay, s.r.o.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1 Dle § 1834 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a být zasláno na adresu Opletalova 919/5 110 00 Praha 1 nebo emailovou adresu kachmar@itstep.org
4.2 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky (případně poměrnou část) přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
4.3 Nárok na úhradu škody vzniklé na kurzu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.4 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí kurzu (nastoupení na kurz) kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.5 Je-li společně s kurzem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ KURZU
5.1 S ohledem na charakter kurzu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.5.2 Další práva a povinnosti stran při dodání kurzu mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že kurz při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující kurz převzal:- má kurz vlastnosti, které si strany ujednaly- je kurz v odpovídající míře - kurz vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných služeb.
6.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
7.3 Prodávající je oprávněn k prodeji kurzů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doklad o dosaženém vzdělání (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nenapíše-li kupující elektronickou poštou na kachmar@itstep.org  zprávu o nezasílání obchodních sdělení, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím e-mailových zpráv. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 
8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s kurzem, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ
10.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Opletalova 919/5 110 00  Praha 1, adresa elektronické poštyk, office_Praha@itstep.org  telefon +420 234 261 889.

V Praze dne  10. 10. 2019

Tato stránka používá soubory cookie

Zásady ochrany osobních údajů