Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Souhlas GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Step IT Academy , s. r. o., Sídlo:
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

Telefon: (234261889)

ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a článku 9 odst. 2 písm. a / a navazujících ustanovení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice
95/46 / ES, dále jen „Nařízen“.
Souhlas
a. Svým podpisem nebo prohlášením nebo jednoznačným aktivním potvrzujícím úkonem
(svobodně daným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vůle), dále jen
"Podpis", na tomto Souhlasu se zpracováním osobních údajů, dále jen "Souhlas"; čestně
prohlašuji, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a / a článku 9 odst. 2 písm. a / Nařízení
dobrovolně a svobodně dávám, jako dotyčná osoba obchodní společnosti Step IT Academy, s. r.
o., Sídlo: Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 10819126, dále Step
jako provozovateli informačního systému, ve kterém jsou s použitím automatizovaných a
neautomatizovaných prostředků zpracování zpracovávané údaje fyzických osob souhlas se
zpracováním, nakládáním, udržováním a využíváním svých osobních údajů v rozsahu: jméno,
příjmení, titul, adresa (Ulice a číslo, PSČ, Město), telefonní číslo, emailový kontakt, fotografii,
a to na dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

b. Podpisem tohoto souhlasu zároveň prohlašuji, že beru na vědomí a souhlasím, že Step IT Academy,
s. r. o. je ve smyslu ustanovení článku 45 Nařízení a navazujících oprávněn provádět přenos
mých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném do zemí, které podle rozhodnutí Evropské
komise zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, a to v rozsahu nezbytně nutném
pro dosažení účelu zpracování osobních údajů.

c. V případě jiného přenosu než je uveden pod písm. b / musí Step IT Academy, s. r. o. předem tj.
před samotným přenosem osobních údajů informovat dotyčnou osobu o identifikaci třetí země
a o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo poskytnout
odkaz na přiměřené záruky nebo vhodné záruky a prostředky.

d. Účelem zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je zajištění řádného plnění
vyplývajícího z uzavřené Smlouvy o zabezpečení studia.

e. Účelem zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je výkon marketingu,
reklamních a propagačních činností provozovatele.

 

f. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas s jejich zpracováním ve smyslu
ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. a/ Nařízení.

g. Zároveň prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které jsem uvedl / uvedla v tomto Souhlasu jsou
pravdivé a byly poskytnuty dobrovolně a svobodně.

2. Dotyčná osoba (tj. osoba, která udělila tento souhlas) ve smyslu Nařízení je informovaná, že

a) má právo a nikoli povinnost poskytovat své osobní údaje Step IT Academy, s. r. o. jak provozovateli
její osobních údajů,

b) že poskytnutí osobních údajů není podmínkou na uzavření Smlouvy o zabezpečení studia.

c) že identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele jsou  Step IT Academy , s. r. o., Sídlo:
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, mailový kontakt: Office_Praha@itstep.org, Telefon:
+420234261889

d) doba uchovávání osobních údajů je ohraničena uplynutím 5 let od udělení posledního
souhlasu,

e) dotyčná osoba má právo požadovat od Step IT Academy, s. r. o. jako provozovatele přístup k
osobním údajům týkajících se jeho osoby a informaci to o tom, zda Step IT Academy, s. r. o.
zpracovává osobní údaje, které se jí týkají, o účelu, kategorii a době zpracování osobních údajů
a další.

f) že má právo kdykoliv tento souhlas odvolat

g) že má právo na to, aby Step  IT Academy, s. r. o. bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní
údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotyčná osoba právo
na doplnění neúplných osobních údajů,

Step IT Academy
h) že má právo, aby Step IT Academy, s. r. o. bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí
týkají, a to v případě zejména, avšak ne výlučně, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro
účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány, nebo pokud odvolá tento souhlas,

i) že má právo na to, aby  Step IT Academy, s. r. o. omezil zpracování osobních údajů, a to v případě
zejména, avšak ne výlučně, pokud by dotyčná osoba zpochybnila správnost osobních údajů, a
to během období umožňujícího  Step IT Academy , s. r. o. ověřit správnost osobních údajů, že má
právo, aby ho Step IT Academy, s. r. o. informovala o opravě osobních údajů, vymazání osobních
údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to
nevyžaduje nepřiměřené úsilí,

j) že má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytl Step IT Academy, s. r. o. ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto
osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné,

k) že má právo namítat zpracovávání svých osobních údajů i Step IT Academy s.r.o. a to z důvodu
nedostatku oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů, nebo neexistenci právního
nároku. 

l) že osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu podléhají i automatizovanému
zpracování,

m) že má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na
automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které
se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují, v takovém případě je nutné toto rozhodnutí
přezkoumat člověkem

n) že má právo podat návrh na zahájení řízení, aby národní autorita v oblasti ochrany osobních
údajů mohla zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních
údajů nebo došlo k porušení nařízení nebo národní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů.
Vzor návrhu může být zveřejněn na stránce Národní autority v oblasti ochrany osobních údajů,

o) že pokud nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit
zákonný zástupce,

p) že pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle zákona o ochraně osobních údajů,
může uplatnit blízká osoba,

q) že Step IT Academy, s. r. o. si nesmí souhlas dotčené osoby vynucovat a ani podmiňovat hrozbou
odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou mu stanoví zákon.

r) pro všechny žádosti dotyčné osoby platí, že pokud byly podány v elektronické podobě, Step IT Academy, s. r. o.
poskytne informace v elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o
poskytnutí informace jiným způsobem. V případě jiné podoby žádosti dotčené osoby je podoba
odpovědi Step IT Academy, s. r. o. na jeho rozhodnutí, avšak vždy tak, aby byla odpověď doručena

s) pro všechny žádosti dotyčné osoby platí, že tyto se vybavují bezplatně, pokud zde není
uvedeno jinak. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená
zejména pro její opakující se povahu, Step IT Academy, s. r. o. - může požadovat přiměřený
poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo odmítnout jednat na základě žádosti,

3. Dotyčná osoba (tj. osoba, která udělila tento souhlas) má na základě písemné žádosti právo od
Step IT Academy, s. r. o. vyžadovat:

a) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním
systému v rozsahu: identifikační údaje zprostředkovatele; poučení o dobrovolnosti nebo
povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; třetí strany, pokud se předpokládá nebo je
zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny; formu zveřejnění, pokud mají být osobní
údaje zveřejněny; okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní
údaje zpřístupněny; třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí
uskuteční předávání osobních údajů.

b) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje
pro zpracování.

 

Telefonní číslo

V tuto chvíli bohužel nefungujte naše klasické telefonní číslo. Prosím volejte na 790 285 055, případně nás kontaktujte emailem. Díky!

Více informací

Tato stránka používá soubory cookie

Zásady ochrany osobních údajů